Regulamin serwisu HackingLAB.PL

Postanowienia ogólne
 • 1. Sprzedawcą pakietu 5 szkoleń jest firma MEDIATIV, ul. Długa 27, 82-500 Kwidzyn, NIP 5811887695, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej Usługodawcą lub MEDIATIV.
 • 2. Usługa - należy przez to rozumieć sprzedaż i dostarczenie produktów oferowanych na stronie HackingLab.pl użytkownikom Serwisu (zwanymi dalej Użytkownikami).
 • 3. Warunkiem korzystania z Serwisu i każdorazowego korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów oraz osoby odwiedzające Serwis.
Korzystanie z usług
 • 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie, na stronie: HackingLAB.pl.
 • 2. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza finalizację płatności realizowaną przez serwis Transferuj.pl/Tpay.com.
 • 3. Wysyłka zakupionych produktów nastapi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, chyba że warunki oferty stanowią inaczej.
 • 4. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją następujących postanowień przez Użytkownika:
  • a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  • b. Użytkownik przystępuje dobrowolnie do użytkowania Serwisu.
  • c. Dane wskazane w procesie zamówienia są prawdziwe i należą do Użytkownika.
  • d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w procesie Zamówienia przez Administratora w celu skutecznego zrealizowania Zamówienia.
 • 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych materiałów oraz newsletterów pocztą elektroniczną (na wskazany w formularzu adres e-mail).
 • 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MEDIATIV zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.- Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe
 • 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 • 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z dokumentem: Polityka Prywatności.
 • 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.
Korzystanie z usług
 • 1. Administrator może zmieniać regulamin.
 • 2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.
 • 3. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników o zmianie regulaminu.
 • 4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.
Postanowienia końcowe
 • 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Kontakt
 • 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.
 • 2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email:kontakt@hackingLAB.pl lub formularz kontaktowy.